Loại bỏ Trang Giỏ hàng trong Woocommerce

11/10/2019 Việt Hải Thủ Thuật Wordpress 2163 view

Loai Bo Trang Gio Hang Trong Woo

Xin chào mọi người hiện tại có một số trường hợp bạn sẽ muốn tối giản quy trình mua hàng trên website của mình, bỏ qua trang Giỏ hàng là cần thiết. Từ trang Sản phẩm, khách chọn mua xong sẽ chuyển thẳng đến trang Thanh toán. Cách này áp dụng cho những website mà khách hàng thường mua mỗi lần chỉ 1 sản phẩm.

Thêm đoạn code bên dưới vào file functions.php bạn đang sử dụng. Trang Giỏ hàng sẽ được chuyển hướng sang trang Thanh toán.

function skip_cart_page_redirection_to_checkout() {

  if( is_cart() )
    wp_redirect( wc_get_checkout_url() );
}
add_action('template_redirect', 'skip_cart_page_redirection_to_checkout');

Mặc định Woocommerce sẽ lưu tất cả các sản phẩm đã được thêm vào Giỏ hàng theo tuần tự, nên nếu khách hàng chọn 1 sản phẩm, xong quay ra chọn lại sản phẩm khác thì lúc này trang Thanh toán sẽ có cả 2 sản phẩm.Bạn chỉ cần giữ 1 sản phẩm cuối cùng được thêm vào Giỏ hàng.

Thêm đoạn code bên dưới vào file functions.php  bạn đang sử dụng. Giỏ hàng sẽ được xóa trước khi sản phẩm khác được thêm vào.

add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_validation', 'remove_cart_item_before_add_to_cart', 20, 3 );
function remove_cart_item_before_add_to_cart( $passed, $product_id, $quantity ) {
  if( ! WC()->cart->is_empty())
    WC()->cart->empty_cart();
  return $passed;
}