Một số hook cơ bản trong single product woocommerce

05/10/2018 Việt Hải Thủ Thuật Wordpress 2109 view

Xin chào mọi người bài viết này mình sẽ giới thiệu 1 số hook Woocommerce cơ bản trong WordPress và làm demo trên Flatsome Theme
1. Chèn content bên dưới tiêu đề sản phẩm.

//Chèn nội dung vào sau tiêu đề sản phẩm
function action_woocommerce_shop_loop_item_title( $woocommerce_template_loop_product_title, $int ) { // code in here
};
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'action_woocommerce_shop_loop_item_title', 10, 2 );

2. Chèn hook trong trang single product

2.1 Chèn nội dung vào TRƯỚC button add to cart

//Chèn nội dung vào trước button add to cart
function action_woocommerce_before_add_to_cart_form() { //code
};
add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_form', 'action_woocommerce_before_add_to_cart_form', 10, 2 );

2.2 Chèn nội dung vào SAU button add to cart

//Chèn nội dung vào sau button add to cart
function action_woocommerce_after_add_to_cart_form() { //code
};
add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_form', 'action_woocommerce_after_add_to_cart_form', 10, 2 );

2.3 Chèn nội dung vào TRƯỚC variation

// chèn nội dung vào trước variation
function action_woocommerce_before_variations_form( ) { //code
};
add_action( 'woocommerce_before_variations_form', 'action_woocommerce_before_variations_form', 10, 0 );

2.4 Chèn nội dung vào SAU variation

// chèn nội dung vào trước variation
function action_woocommerce_after_variations_form( ) { //code
};
add_action( 'woocommerce_after_variations_form', 'action_woocommerce_after_variations_form', 10, 0 );

2.5 Chèn nội dung vào TRƯỚC  meta product

function action_woocommerce_product_meta_start( $array ) { //code
};
add_action( 'woocommerce_product_meta_start', 'action_woocommerce_product_meta_start', 10, 1 );

2.6 Chèn nội dung vào SAU meta product

function action_woocommerce_product_meta_end( $array ) { //code
};
add_action( 'woocommerce_product_meta_end', 'action_woocommerce_product_meta_end', 10, 1 );

2.7 Chèn nội dung vào TRƯỚC buttons share

function action_woocommerce_share() { //code
};
add_action( 'woocommerce_share', 'action_woocommerce_share', 10, 1 );

2.8 Chèn nội dung vào TRƯỚC mô tả sản phẩm

// Chèn nội dung vào trước mô tả sản phẩm
function action_woocommerce_after_single_product_summary() { //code
}
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary' , 'action_woocommerce_after_single_product_summary', 5 );

3. Một số code hay trong flatsome theme.
3.1 Thêm text vào sau giá sản phẩm.

// Thêm text vào sau giá sản phẩm
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'thanhtrungit_add_text_before_price', 99, 2 );
function thanhtrungit_add_text_before_price( $price, $product ){ if(is_singular('product')) { $price = $price . ' Your text'; } return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

Chúc các bạn thành công !